Goa Housing

Name Goa Housing
Client State of Goa
Location Pinjim, Goa, India
Status Unbuilt, 1996